Arsip | SUARA HATI RSS feed for this section

Berkelana (Bagian 2)

4 Mei

KERETA MASIH SEPI SEBELUM PEDAGANG ASONGAN MENJAJAKAN DAGANGANNYA

KERETA MASIH SEPI SEBELUM PEDAGANG ASONGAN MENJAJAKAN DAGANGANNYA

Sebelum menceritakan kejadian yang dialami semakin jauh. Mari kembali ke dalam situasi dan kondisi di kereta. Di dalam kereta, banyak sekali kejadian menarik, mulai dari perjalanan sepanjang kurang lebih 300 kilometer. Sejak dari Kuningan, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi dan tentunya Jakarta sebagai tujuan awal pengembaraan.

Di kereta banyak perilaku lucu, unik, sekaligus menyebalkan. Kadang, kita merasa tidak nyaman ketika ada pedagang hilir mudik menawarkan rupa-rupa jajanan.

SEORANG DARA YANG MENGAKU DARI KUTOARJO, IA PUN BARU KE JAKARTA UNTUK MENGADU NASIB

SEORANG DARA YANG MENGAKU DARI KUTOARJO, IA PUN BARU KE JAKARTA UNTUK MENGADU NASIB

Keterusikan dari rasa nyaman salah satu faktor utama. Apalagi jika mendapatkan pedagang yang memasakan dagangannya supaya dibeli. Tentu saja timbul kekecewaan, kemarahan dan ketidaksenangan.

KETIMBANG BELI JAJANAN DARI LUAR, LEBIH BAIK BAWA SENDIRI DARI RUMAH. LEBIH AMAN!

KETIMBANG BELI JAJANAN DARI LUAR, LEBIH BAIK BAWA SENDIRI DARI RUMAH. LEBIH AMAN!

Namun, apakah betul kita merasa terganggu? Jawaban sangat beragam dan kita sulit memilahnya menjadi argumen tepat. Persoalannya terletak pada ego masing-masing di saat menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Seperti Adik, mengatakan “tidak” pada pedagang sambil tertawa. Ia jelas belum mengetahui duduk perkaranya. Apakah termasuk kecewa, marah atau sebaliknya merasa senang.

Baca lebih lanjut

Pelayanan Buruk Telkomplash Di Kabupaten Kuningan

23 Mar

Sejumlah calon pelanggan program pengembangan telkomplash (paket paskabayar layanan internet) yang ditawarkan telkomsel di Kab Kuningan kecewa. Soalnya paket itu tidak diimbangi pelayanan memuaskan, malah sebaliknya menuduh pelanggan memberikan data invalid. Selain itu, pihak telkomplash pun berdalih kesalahan berada di pelanggan.

Tindakan itu membuat patah arang calon pelanggan dan mereka tidak mau berlangganan atau mengalihkan ke opeator lain. Sikap seperti itu diduga paket itu hanya sebatas promosi dikarenakan geray telkomsel di Kab Kuningan belum siap dengan sarana dan prasarana yang ditawarkan seperti modem USB-nya. Hal itu disayangkan karena jasa internet masih terbatas.

Baca lebih lanjut

Salaki Kuring Teu Puguh Raratanana

7 Sep

TEU karasa, kuring ngadahup jeung Mas Untung geus aya opat tauna, sarua jeung umur budak nomer tilu. Apanan, inyana teh sasatna ngajait kuring tina kanalangsa batin alatan salaki ti heula ninggalkeun alam pawenangan mangsa barudak kurenan kenah. Nu gede keur meumeujeuhna biayaaneun sakola di SMP, nomer dua rek asup TK. Asana harita mah dunya teh kiamat.

Arek ti mana ngabeayaan barudak keur sakolana? Boro-boro ngawaragadan sakola dalah pangabutuh sapopoe oge kudu dugdugsek. Ceuk paribasa suku dijieun hulu, hulu dijieun suku teh lain bobohongan. Atuda salaki kuring nu ti heula lain pagawe nagri atawa boga usaha sorangan. Tapi estu ngandelkeun pangogan batur nu imahna balocor atawa nyieun imah.

Kangaranan gawe jadi patukangan (tukang bangunan), kumaha meunang orderan. Boh di kota gede kawas Jakarta, Bandung, dalah di lembur oge ari aya nu nyuruh mah sok dipigawe. Sedengkeun kuring sok kakapeungan buburuh tandur, eta oge mun aya nu nyuruh. Ari euweuh mah ngan ngasuh barudak bae di imah. Bisa disebutkeun kuring mah teu bisa gawe, da ukur ngandelkeun panghasilan salaki bae.

Basa inyana ninggalkeun kuring jeung barudak teu ngawariskeun nanaon. Lain pedah hayang warisanana tapi manghanjakalkeun ka diri sorangan. Kunaon harita ngandelkeun bae salaki? Padahal mah sakola teh parat nepi ka SMP, baheula teh. Ceuk paribasa gawe di toko-toko bae mah bisa. Kusabab geus nasib antukna pasrah. Rek menta tulung, tulung ka saha, da duduluran sarua hirupna kawas kuring.

Masih untung, sok aya nu haat ngajak ngarambas, tandur atawa ngarambet. Nya keur meuli beas jeung deungeun sangu mah aya. Kasedih kabangbalerkeun, kajeun rada rudet oge alatan pamenta budak keur mayar SPP atawa meuli buku teu pati teuing dipikiran. Aya rejeki di bayar, dina towongna persaben heula. Sahayuna bae. moal teuing mikir nu teu kaudag ku uteuk.

Mun nasib barudak gorengna nepi ka teu bisa nuluykeun sakola leuwih luhur, eta mah geus takdirna. Da rejeki mah lain hasil luhur atawa handapna sakola, angger bae ti Gusti Allah. Anggapan teh keun bae nasib budak mah da geus diguratkeun ti anggalna. Nu jadi pamikiran, kumaha carana sangkan kulawarga teu nepi ka dahar. Pisakumahaeun erana mun katohyan kulawarga kuring teu manggih sangu.

Nu matak kuriang daek saguwa-gawe, mun teu kuring barang siar rek ngandelkeun deui saha. Aya meureun dua tauna, kuring melaan kulawarga sangkan teu ambruk. Dina taun ka tilu, ujug-ujug aya tatangga ngamprok-ngamprokeun diri kuring ka hiji lalaki. Cenah mah asalna ti Jawa. Ceuk tatangga, babaturan salaki baheula. Keun bae urang Jawa oge, da manehna katangen bageur.

Sapopoena sok bareng bae, lantaran manehanana oge sarua gawena kana bangunan. Mun kawin deui mah, budak kaurus tur kuringna teu dugdugsek teuing. Caritaan tatangga teh teu pati dipirosea. Dikumaha-kumaha oge, asa watir ka budak mun kudu boga bapa sampeuran. Tatangga teh hayeuh bae nyarita. Tur lalakina, enya Mas Untung tea bet daek ulin ka imah.

Sakali dua kali mah, Mas Untung teh dianggapna ulin biasa. Dina ngajak ngawangkong oge sahayuna, sok bari ngabajuan budak atawa mapagahan PR-na nu sakola di SMP. Beuki lila, geuning manehanana teh ngadongsok ngajak kawin. Kuring saheulaaneun ngajaga jarak. Komo basa barudak ujug-ujug nalek, cenah iraha kuring kawin jeung Mas Untung?

Hate ngadadak ngareunteut, ngadenge panalekan budak. Kasawang, basa mimiti nganjang ditema poe-poe satuluyna. Mas Untung teh nembongkeun sikep nu gede tanggung jawabna. Ka barudak daek ngajak ngawangkong jeung ngaku deuih. Barudakna sarua siga geus ngaku bapa. Da mun aya nanaon nu gede mah kelu nyarita ka Mas Untung.

Ari haben dipikiran mah geuning, hate teh ujug-ujug leah basa Mas Untung nalek nu daria. Komo deui inyana narima kaayaan kuring sagemblengna, boh tina status jeung anak. Antukna pruk bae kawin ngaduakalina. Ti saprak kawin, kuring dicaram gawe ka leuweung. Kudu cicing di imah ngurus kulawarga. Keur mah beuteung tuluy bae eusian lantaran teu di KB.

Kangaranan gawena kana bangunan, Mas Untung mun meunang orderan di kota gede sok langka mulang. Kalan-kalan tilu bulan campleng atawa genep bulan. Ari teu boga orderan man cicing bae di imah milu ngasuh barudak. Ti saprak kawin deui, karasa kahirupan kuring rada tumaninah. Teu rungsing teuing. Boh keur urusan dapur atawa waragad budak sakola.

Awak kuring oge nu samemehna rangkebong jaba kulit hideung balas kapanasan rada lingsig saeutik. Budak katalingakeun paripolah sapopoena. Ceuk paribasa tiis ceuli herang mata teh lain ngan ukur babasan. Tanggung jawab salaki sakitu gedena. Meunang duit sabaraha bae sok dibikeun ka pamajikan. Mun, inyana butuh keur meuli roko atawa ongkos mah sok menta.

Tara katingali atawa meunang kekecapan jeung paripolah nu ngabalukarkeun nyungkelitna hate. Padahal, kungsi meunang caritaan samemeh kawin. Cenah, mun urang Sunda kawin ka urang Jawa sok aya matakna. Sabab urang Jawa mah leuih kolot tibatan Sunda. Tapi mun lalakina ti ditu, awewena ti Sunda mah moal nanaon, mun sabalikna wayahna ulah.

Meunang caritaan samodel kitu, teu tuluy digugu sabab kawin mah jeung urang mana-urang mana oge teu kudu dipasualkeun. Nu penting mikanyaho pasipatan manehanana nu teu sarua jeung diri urang. Bedana pasipatan keur nu kawin geus ilahar di mana-mana. Dalah urang Sunda nu kawin ka urang Sunda oge sipatna tara aya nu sarua. Komo ieu jeung beda lembur jeung adat istiadatna.

Waktu mingkin nyerelek, teu karasa rumah tangga jeung Mas Untung aya opat tauna. Budak ti manehna geus bisa leumpang jeung ulin sorangan. Inyana nyaaheun pisan boh ka budak sampeuran jeung budak pituina. Harita, geus aya samingguna di imah ti saprak gawe di Bogor nyieun rumah toko (ruko). Nyaritana mah geus rengse, kari nungguan pangajak babaturanana gawe di Jakarta.

Aya sabulan di imahna teh. Geus kitu mah mangkat deui ka Jakarta. Kuring jeung budak oge teu ngahalang-halang, kajeun sakumaha sonona oge. Komo boga pikiran goreng kamanehna. Asana teh jajauheun. Sabab basa nepi ka Jakarta Mas Untung ngabejaan ku sms (short masages service) ka anak nu gede. Pon kitu deui basa panceg sabulan, dipentaan duit ngiriman lantaran kadongsok ku pangabutuh.

Ngan liwat ti bulan eta, ditelepon deui kana handpone-na sakalah mailbok. Ti dinya hate ujug teu genah rasa. Ampir unggal waktu dimisscal, angger bae mailbok. Mas Untung teu ngabejaan kaayaan dirina. Raypoe-raypoe, kahariwang mingkin ngagunung. Salaki taya beja, taya carita mani pleng-plengan aya kana sataun satengah. Boro-boro ngiriman dalah ayana dimana oge teu ngabejaan.

Kuring antukna ngagugulung kabingung. Naha salaki teh aya di Jakarta atawa di lemburna di Jawa? Nananyakeun ka padabaturna sakalah malik era, sabab sarua teu nyahoeun. Antukna nekad, nginjem duit ka tatangga rek diteang ka Jawa. Ngan rokaya, indung teu merean. Alesanana, ari boga duit mah jang pangabutuh sapopoena. Keun bae salaki teu datang mah ulah dipikiran teuing.

Teu nurut kumaha, ngalawan oge kumaha ka nu jadi indung. Kapaksa neang Mas Untung ka Jawa bolay. Duit meunang nginjeum, beak dipake sapopoena. Untungna, budak nu gede lulus ti SMP, jeung sadar teu hayang nuluykeun ka SMA. Samalah gawe di toko bogana tatangga. Pangabutuh sapopoena ngandelkeun gajih si cikal. Lain teu hayang gawe, tapi si bungsu tacan bisa ditinggalkeun.

Hiji waktu, aya dulur ti Tangerang (Provinsi Banten) datang ka lembur. Ujug-ujug dina wangkongan nyarita, cenah dua bulan ka tukang Mas Untung datang ka imahna di ditu. Menta pagawean jeung rek ngajual barang keur kirimeun ka lembur. Ngadenge katerangan samodel kitu, hate asa dipalengpeng batu. Heneg. Dua bulan nu disebutkeun teh ti saprak gawe di Jakarta.

Ti harita nepi ka ayeuna taya beja jeung carita, teu jelas raratanana. Naha masih keneh hirup atawa geus taya dikieuna? Mun masih keneh hirup, nganjrekna dimana? Mun taya dikieuna, kamana atuh layona? Sahenteuna beja ti kolotna di Jawa atawa babaturan sapagaweanana sahenteuna ngabejaan ulah ngaganggayong pamajikan jeung budak. Eta oge lain kuring teu ihtiar.

Tapi ti mana keur ongkosna? Kuring mah sakieu kaayaanana. Katurug-turug sertifikat imah aya dibatur jeung kudu ditebus. Padahal, kuring teu apal kumaha jujutanana eta sertifikat aya di batur? Ceuk nu nyekel sertifikat, mun teu ditebus imah bakal dijabel. Ah matak kiamat ngadenge omongan kitu. Da kuring mah teu rumasa ngagadekeun. Mun bener dijabel teh rek di mana kuring nyiruruk?

Boga pipikiran goreng, naha sertifikat teh digadekeun ku salaki tapi teu nyarita heula. Sigana mun meunang duit baris ditebus. Kulantaran teu meunang duit bae antukna teu tanggung jawab, sakalah abur-aburan. Boa-boa bener eta pipikiran teh, boa-boa oge salah. Sabab kuring tacan ngadenge katerangan ti Mas Untung. Eta dua pasualan karasa beurat diungkulanana.***

Dua Puluh Taun Teu Kapanggih jeung Budak

31 Agu

ANGIN sore keur meumeujeuhna reureuh. Monyet, pating gulawing na tangkal awi pipireun imah. Kabeneran imah kuring teh sisi leuwi nu gurawes katut dilingkung pasir. Tangkal awi paselang jeung jeungjing, nangka, cangkudu. Komo tangkal cau mau mah ngabadeg. Kusabab rea keneh tatangkalan, sigana monyet ge bataheun cicing di eta patempatan.

Keur mah arang langka nu ngaganggu, katurug-turug kakayon rembet. Atuh sakadang monyet teh tumaninah pisan. Tapi tacan kungsi datang ka imah atawa pakarangan. Komo nepi malingan cau atawa ngarontokan barudak nu arulin. Ari tas cape gawe atawa hate keur sumpeg sok ngahajakeun cicing diburuan bari nyerangkeun monyet. Geus kitu mah hate teu angkurawut teuing.

Padahal imah kuring teh lain di lembur singkur. Bisa disebutkeun di puser kota Kuningan. Da enya atuh, disebutna kota teh bener, ka alun-alun oge anggangna teu leuwih ti lima ratus meterna. Tapi keun bae ulah teuing dipasualkeun. Samalah alus keur ngajaga lingkungan sangkan tetep bersih, teu keuna polusi. Pikeun kuring jeung kulawarga mah reana monyet teh matak resep.

Harita teh pasosore, kira-kira jam opatan, keur guntreng jeung pamajikan katut barudak di buruan imah. Sempal guyon, sagala dicaritakeun nu matak pikaseurieun. Teu rea pipikiran, kajeun teu boga duit ge nu penting sehat. Karasana teh senang bae, poe eta mah. Kaparengkeun deui kulawarga teh karumpul kabeh, ti mimiti si cikal jeung salakina ditambah adi-adianana.

Samalah incu nu karek hiji-hijina oge milu nimbrung, ku polahna nu lucu. Dina pipikiran teu kasawang baris ngalaman pikareuwaseun. Asana teh teu ngimpi-ngimpi acan. Keur ngeunah-ngeunah cacalakatakan. Rongheap teh aya nu datang, salah saurang awewe rumaja. Mun ditaksir umurna teu jauh ti dua puluh taunan. Basa norojol bari ngagandong tas, tuluy nanyakeun bener atawa henteuna imah kuring.

Dina pipikiran teh, sigana babaturan si teteh (si cikal). Da ditelek-telek oge, teu apal kana keureutan beungutna. Atuh jalma anyar panggih, katurug-turug budakna katangen asa-asa tur teu apaleun diri kuring. “Sigana, budak teh disuruh ku kolotna sangkan nepungan kuring. Meureun aya perelu nu rek dibejakeun tapi sigana keur rariweuh teu bisa nepungan,” ceuk pikir.

Budak awewe anyar datang teh dihiap-hiap sina ka jeuro imah. Pamajikan jeung barudak milu ngariung di patengahan. Beungeut budak, nu tacan apal saha ngarana dipalencrong ku kabehan. Manehna katangen asa-asa, teu bae pok nyarita. Sakalah kulit beungeutna semu beureum jeung panonna rada barareueus. Kuring tacan wani tatanya, samemeh manehna ngarasa tenang.

Kuring saanakbojo pating haruleng ningali budak kawas kitu. Ujug-ujug hate ngageter, basa ningali cahaya panona. Getih asa nyiak kana sirah. Patalekan-patalekan gumulung jeuro sirah. Aya kana sapuluh menitan pating haruleng teh. Asa kurang hade, mun pribumi teu ngaraeh. Komo deui kuring teh geus kolot, geus boga incu. Moal enya teu boga kasopanan kajeun semahna budak ngora.

Bari neger-neger maneh, kuring nanya ngarana saha, ti mana asal jeung kaperluanana naon? Ditanya kitu budak teh malik nanya, naha bener kuring teh ngarana Yana? Dijawab ku kuring bener. Si budak teh, teu tuluy nyarita ngadon ngalemberehkeun cai panon. Kareungeu irungna ingsrek-ingsrekan. Hate beuki tagiwur, kuring ngareret ka pamajikan. Katingalina keur bengong.

Pon kitu deui barudak kuring sarua barengong. Teu kungsi lila budak awewe teh nyarita. Yen dirina boga ngaran Eneng, asalna ti Cirebon. Karek nepi ka dinya si Eneng nyarita, hate ngadadak ngagebeg. Tuluy ngalieuk ka pamajikan, pamajikan sakalah ngabalieur. Teg bae, boa-boa aya pakuat-pakaitna jeung mangsa baheula, dua puluh taun nu kalarung?

***

Dina kongkolak panon ujug-ujug narembongan mangsa keur ngora. Mangsa buta tulang, buta daging. Mangsa tacan boga pipikiran rangkepan. Masih keneh boga implengan nu muluk-muluk. Atuh nyaba ti lembur teh keur umur welasan. Mimiluan dagang jeung padabatur ka kota-kota sejen. Kuring mah lain pituin urang Kuningan, tapi ti kota C. Bisa disebutkeun ka Kuningan teh ngadon bubuara.

Kulantaran kawin ka urang Kuningan, jadi bae urang dieu. Teu ngarasa cicing di lembur batur. Keur boga pacabakan kana dagang, remen ka luar daerah. Pamajikan sok ditinggal-tinggalkeun, kalan-kalan sabulan nepi ka tilu bulana. Tapi ari ngabayuan mah teu poho, sok dititipkeun ka babaturan nu mulang. Kusabab jadi tukang dagang teh teu salilana manggih untung.

Kalan-kalan poe ieu meunang duit, isukan moos. Dagangan ngaleuya tapi teu payu. Dina payuna ngan bisa keur dahar sapoeeun. Kitu jeung kitu bae, lila-lila mah asa poekeun kana usaha teh. Hiji waktu ngalamun dina beus tas ti Kota C. Ceuk lamunan harita, sigana genah mun bisa ngawin ka pagawe nagri. Meunang duit teh geus puguh, atuh pangabutuh sapopoe mah teu kudu hese-hese teuing.

Ngalamun teh asa teleb pisan, nepi ka teu karasa geus jauh ninggalkeun lembur. Ti saprak naek, korsi nu ditempatan ku kuring teu daek aya nu ngeusian. Atuh ngalamun teh taya nu ngaganggu. Di satengahing perjalanan, teuing tempatna mah teu inget. Ujug-ujug beus eureun, salah saurang mojang naek. Kulantaran kari korsi kuring nu kosong nya manehna diuk gigireun.

Mimitina mah teu barang open, diantep bae. Da keur ngeunah ngalamun tea. Lila-lila mah hayang ngawangkong jeung nyi mojang. Rada rumegag tapi dipaksakeun nyarita. Kajeun teu ngaguluyur teuing tapi nyi mojang teh ngajawab unggal di tanya. Antukna nyarita teh rada behbar, bisa diajak banyol. Ari dipake ngawangkong mah teu pati teuing karasa, geus nepi ka terminal Cirebon.

Nyi mojang samemeh pisah di terminal mere alamat ka kuring. Geus kitu mah pisah, kuring ka Kuningan, inyana ka imahna di Cirebon. Basa dikiceupan ku panon sabeulah, dibales ku inyana ku imut kareueut. Ti harita kapanggih deui dua minggu bari jeung teu dihaja. Kuring rek ka Tegal, manehna cenah mah rek pakansi. Lantaran pere, teu ngajar di tempat mancen jadi guru MAN.

Ti saprak kapanggih deui, kuring remen ka imahna. Remen ngajak ulin, samalah kungsi di bawa ka Kota C. Sosobatan teh beuki dalit bae, antukna nyi mojang teh ngajak kawin. Basa diajak kawin, kuring rada rumegag. Kumaha rek gancang-gancang nyaluyuan, lantaran dikumaha-kumaha oge geus boga budak hiji. Ari teu ngahayukeun kana pangajakna bisi kumaha onam.

Keur liwung kitu, aya nu ngahatean. Cenah kawin bae da moal nyangsarakeun ieuh. Manehna geus jadi guru. Manasina urang, gawe ngan ukur gogorowokan di pasar. Caritaan eta haben digulang gaper unggal peuting. Pamustunganana nyaluyuan pangajakna nyi mojang. Pruk bae kawin. Basa rek dirapalan, eta mah teu puguh rasa. Hate ketar-ketir bisi aya nu datang.

Bakating ku tagiwur-tagiwurna, ngucapkeun ijab kabul nikah sababaraha balikan da salah bae. Ahirna lulus banglus, jadi bae nyi mojang teh pamajikan kadua. Keun bae harita mah da taya nu nyahoeun ieuh. Tilu bulan hirup teh asa senang bae. Bisa ngawin neng guru, nu pinuh madu jeung peueutna. Kuring balik deui dagang di Tegal, tapi teu poho samemehna mulang heula ka Kuningan.

***

Genep bulan boga pamajikan kadua, aya dina apanjang-apunjung. Nincak katujuhbulan, mimiti harengheng. Pangpangna nu kolot, kawas teu genah rasa. Nepi kaluas datang ka tempat dagang. Ngan untungna teu kapanggih, aya nu ngabejakeun keur ngadon barang. Kitu deui nu ngora, hayeuh bae datang. Padahal keur gede beuteung. Kulantaran nu kolot teh unggal nyamper tara kapanggih bae.

Antukna, meuting di Tegal. Kebenaran, isukna nu ngora datang. Atuh kajadian nu teu dipiharep kaalaman. Der teh nu kolot jeung nu ngora pasea rongkah. Ceuk nu kolot menta diserahkeun. Sedengkeun nu ngora ngancam pilih manehna atawa kajeun pipirakan deui. Karasa dunya teh asa rek kiamat. Datang kaditu dipentog, kadieu direntug. Lain sakalah senang, ieu mah matak rudet kana hate jeung pipikiran.

Tungtungna mah milih nu kolot. Si neng guru mah, dipasrahkeun bae ka kolotna tapi talak mah nungguan heula si jabang bayi medal heula. Lekasan ngalahirkeun jeung neukteuk buuk budak (ekahan) satutasna tilu bulan. Kuring jeung neng guru pleng kurang les teh bener-bener. Tapi sok kapikiran, kumaha budak awewe nu ditinggalkeun ti umur tilu bulan?

Rasa nyaah jeung rasa dosa, pagalo jadi hiji. Unggal suku ngalengkah pipikiran cus-cos ka budak. Tapi teu bisa majar kumaha. Rek nyamper, pamajikan bisi kumaha onam, pon kitu deui popotongan. Antukna dibangbalerkeun kana pagawean. Rarasaan nu campur aduk teh lila-lila mah leler. Komo kabejakeun yen neng guru geus rimbitan deui. Rada ngemplong hate teh.

Nyiar rejeki teh teu pati rea pikiran. Keur mah rada hese jeung loba tukang dagang nalambru ledis ka modal-modalna, kaasup kuring. Atuh jadi teu boga pacakaban, antukna mah lugah-ligeh teu boga gawe, sedengkeun anak ti nu kolot geus dua. Alatan gawe sakasampeurna, kasono ka anak rada kaboler. Nu aya teh kumaha carana sangkan meunang rejeki keur nyubadanan pangabutuh sapopoe.

Bakating ku lila ampir dua puluh hiji taun, kuring rada kapohokeun ka anak ti neng guru. Keur mah budak ti nu kolot beuki rimbil jeung meumeujeuhna beayaeun sakolana. Poho teh lain bobohongan. Sabulan samemeh manehna datang, kungsi dicaritakeun ka babaturan ku rasa dosa ka budak nu ditambelarkeun. Sabulan ti harita, ujug-ujug budak ngurunyung ka imah.

“Bapa, eneng teh tos lami hoyong kapendak, hoyong terang dirupa bapa. Ku mamah tara dipasihan terang. Ayeuna eneng tos kuliah, semester tilu. Jadi eneng teh maksa ka mamah sabab geus gede. Sawajarna mun apal di rupa bapa. Antukna mamah teh leah daek ngabejakeun. Tapi alamatna teu kumplit ngan lebah-lebahna bae,” pokna bari sumegruk. Nyuuh dina lamunan kuring.***