Raden Suteja

25 Apr

Tulisan ini ada dalam buku kuwung-kuwung (lalampahan ka pilemburan)

Leuwi Cimenyan, mangrupakeun tapel wates dua desa nyaeta Desa Kasturi Kacamatan Karamatmulya jeung Kelurahan Ciporang Kacamatan Kuningan. Pikeun masarakat hususna di pakotaan Kuningan atawa nu deukeut ka eta leuwi, ngaran Cimenyan geus jadi kacapangan. Leuwi Cimenyan geus katelah sanget. Bisa disebutkeun tempat panonoban siluman oray.

Rea kajadian nu teu asup akal, boh nu tumiba ka warga anyar datang atawa ka warga tatangga desa. Komo deui keur masarakat Desa Kasturi jeung Gereba Kacamatan Karamatmulya. Ngaran Cimenyan pikeun dua warga desa eta mah siga cai jeung minyak, hese ngahijina. Kaayaan samodel kitu teh lain taya alesan, nu matak kitu oge aya bibit buitna.

Ku naon disebutkeun panonoban siluman oray? Cek beja nu katampa kunu nulis, Cimenyan bisa disebutkeun karajaan oray. Kusabab sabangsa oray, oray naon bae aya di dinya. Nu gede, nu leutik, nu peurahna matih jeung nu teu boga peurah oge aya. Dina hiji waktu, oray teh ngaleut ngabandaleut, siga jalma keur baris minuhan jalan. Dipingpin ku oray gendang. Oray gendang, rupana buntet wandana buleud, mirip siga gendang.

Sakapeung deui carita nu katampa, Leuwi Cimenyan baheulana tempat panyumputan rampog gerot. Sing saha bae jalmana nu ngaliwat ka daerah Ciharendong Diesa Cigintung Kacamatan Kuningan, moal salamet deui. Diparagatkeun nyawana, dirampid harta bandana. Nu matak, keur mangsa tigerat mah kira-kira taun 1950-an arang langka nu wanieun ngahaja leumpang atawa numpak kandaraan wanci sareupna, komo deui tengah peuting mah.

Aya deui carita, mangsa taun 40-an, Ciharendong teh hiji tempat keur ngancurkeun Benlanda, sangkan teu bisa asup ka Kota Kuningan. Nya di eta patempatan rea korban jiwa ti pihak Belanda alatan jembatan hiji-hijina nu ngahubungkeun Kuningan-Cilimus rempag. Antukna Belanda teu bisa laju, geus kitu mah parapajuang asal Kabupaten Kuningan ngarentug Belanda.

Mangsa gorombolan, Leuwi Cimenyan bisa disebutkeun tempat jagal. Paragorombolan nu katewak tuluy bae dibawa ka Cimenyan, ditunggel janggana jeung dikuburkeun di eta patempatan. Pokona mah sing saha bae nu dibawa ka eta patempatan moal katangenan deui. Eta halbisa kaharti sabab baheulana Leuwi Cimenyan mangrupakeun leuweung gerotan.

Kusabab rea carita nu ngahudangkeun kapanasaran, kumaha atuh sabab musababna Leuwi Cimenyan jadi sabiwir hiji nepi ka kiwari dianggap sanget pisan? Contona bae, pikeun warga Desa Kasturi jeung Gereba mah Leuwi Cimenyan kareungeuna lain bae matak muringkakeun bulu punduk. Dalah hayang ngalanto ka eta patempatan oge kudu mikir ratusan kali, lantaran rea kajadian nu teu dipiharep sok tumiba.

Kajadian nu kungsi kaalaman ku masarakat Gereba diantarana bae, aya nu kungsi maot alatan tikosewad tina gawir jungkrang. Pon kitu deui pikeun masarakat Kasturi, dina hiji waktu aya kajadian teu asup akal. Aya warga di eta desa ngalaksanakeun kariaan bari jeung naggap jaipongan. Keur mangsa rea tamu, sinden nu keur ngibing ngadadag jegeng teu bisa gerak disusul pamingpin grup kasenianana kasurupan.

Kajadian nu tumiba samodel kitu matak ngagenjlengkeun masarakat. Ceuk jalma nu ngarti kana kagoiban, kajadian kitu pedan pamingpin grup kasenianana teu amitan heula kanu ngageugeuh Leuwi Cimenyan. Satutasna dipangamitankeun mah, si sinden teu sakara-kara, bisa deui ngibing. Kitu deui pamingpin grup kasenianana.

Nurutkeun carita lisan turun tumurun masarakat Kampung Ciarja Kalurahan Ciporang, Leuwi Cimenyan teh baheulana mangrupakeun puser padepoan nu dipingpin ku Raden Suteja. Padepokan Raden Suteja kamashur ka unggal daerah di Kuningan jeung sabudeureunana. Lantaran salian ngajarkeun agama Islam, murid-muridna dipeuseul silat jeung elmu kabatinan.

Leuwihna ti eta, Raden Suteja dina ngawurukan santri-santrina sok nyelapkeun rasa nasionalisme. Lantaran mangsa harita, kira-kira taun 1800-an daerah Kuningan dikawasa ku Belanda. Kusabab mangsa harita dianggap mangsa revolusi jiwa murid-muridna digedurkeun sumanget perlawanan ka penjajah. Sikep samodel eta lain taya alesan keur Raden Suteja mah. Kusabab pahit peuheurna panjajah, boh ti Portugis atawa Belanda geus karasa.

Raden Suteja teh masih katurunan Sultan Ageng ti Banten, daerahna lain bae dikawasa ku dua bangsa nu nyiar kauntungan keur bangsana. Masarakat di lemburna lain bae tugenah, leuwihna ti eta ngarasakeun katalangsara nu pohara. Lain bae kamerdikaan nu dirampas. Dalah harta benda katut nyawa oge teu bisa disingkahan deui.

Antukna Raden Suteja ti Banten ngahaja bubuara ka Kuningan. Tujuanana salian mekarkeun agama Islam, oge ngahudangkeun sumanget pikeun ngalawan panjajah. Teu aneh lamun aya carita yen, di Ciharendong mangrupakeun tempat pikeun ngancurkeun bangsa Belanda nu holna ti Cirebon rek ngawasa Kuningan. Anggapanana lamun Ciharendong geus kakawasa tangtuna Belanda moal bisa asup ka Kuningan.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: