Nyi Rabut Kasih Kungsi ka Kuningan

27 Sep

Batu tatapakan keur imah Nyi Rambut Kasih

Batu tatapakan keur imah Nyi Rambut Kasih

NYI  Rambut Kasih, ratu ti Karajaan Sindangkasih (kiwari Majalengka-red) kungsi ka Kuningan. Anjeuna hayang papanggih jeung babaturanna di Luragung, Wangsakera, adina Wangsajaya masih rundayan Ki Gedeng Luragung atawa Jayaraksa adina Arya Kamuning atawa Bratawijaya. Tujuanana hayang mangumahakeun ngeunaan mahabuna Islam, alatan panggeuing Sunan Gunung Djati.

Nyi Rambut Kasih atawa katelahna Nyi Ambet Kasih, ngarasa geus katalikung kuayana agama Islam. Pangpangna ku para ulama ti Cirebon. Anjeuna tacan apal mun di Kuningan mangsa harita, Islam oge keur maceuh alpukahna Arya Kamuning. Ngan meunang perlawanan ti Wangsakera. Inyana narah ngagem agama Islam kajeun kolotna geus narima.

Datangna Nyi Rambut Kasih ka Luragung dicaturkeun sacara lisan jeung lumangsung turun tumurun di masarakat Desa Pajawanlor Kacamatan Ciawigebang. Jeungna deui dipercaya yen, batu nu kiwari ngajugrug di pakarangan imahna Didin Syafarudin, RT 7/3 dusun Kananga mangrupakeun hiji patilasanana. Eman Suherman, 43 taun, Ketib eta desa nembrakeun pamanggihna.

Caturna, ceuk Eman Suherman, Nyi Rambut Kasih ngarasa tugenah meunang beja yen aya utusan ti Cirebon. Diantarana Syeh Abdulmuhyi, nu jagana lalampahanana dituluykeun ka Tasikmalaya. Dibarengan ku Syeh Bayanullah nu engkena tetep tumetep di Kuningan. Eta dua ulama, meunang pancen sangkan bisa ngislamkeun karajaan Galuh jeung patalukanana.

Utusan ti Cirebon memang teu ditolak sadatangna di Sindangkasih. Ngan basa duanana wakca yen Ny Rambut Kasih sawadina ngagem agama Islam, ulah Hindu. Eta pangajak dtiampik sapajodogan. Dua ulama disina mulang deui ka Cirebon. Samulangna Abdulmuhyi jeung Bayanullah, anjeuna ngaraga meneng. Dina eronganana bakal datang deui utusan.

Nu dipikhariwang harita, ku remen-remena utusan ti Cirebon datang tangtu bakal jadi bibit buit teu hade keur karajaanana. Sabab dikumaha-kumaha oge, runtagna karajaan mun rajana geus incah balilahan tina papagon agamana. Geus rea kacaritakeun raja-raja di Pulo Jawa bangkar alatan pindah agama. Pon kitu deui Pajajaran geus aya dina hambalan pikaancureun.

Kusabab kitu, Ny Rambut Kasih meres utekna sangkan bisa nyinglar kahayang Sunan Gunung Djati. Tapi tacan katimu jalan kaluarna, nu aya bati harendeg jeung kuciwa taya dangka keur hojah. Saumpamana perang, tangtu moal bisa ngalawan lantaran pasukan Cirebon kawilang tohaga. Geus dibuktikeun, perang jeung Portugis di Batavia aya dina kaunggulan.

Komo deui, Karajaan Sindangkasih lain kaasup karajaan badag. Samalah mun dikategorikeun mah teu jauh ti buyut haden. Kulantaran geus kejudi sageprakan oge bakal kasoran antukna boga pamikiran hayang ngawangkong jeung baturna. Nyaeta Wangsakera di Luragung. Rek mangumahakeun sangkan Islam teu pati teuing ngadongsok.

Sabalikna kudu ngajenan karajaan nu teu luyu jeung ageman maranehanana. Pamustunganana Nyi Rambut Kasih, lunta ka Luragung. Ngahaja jalana milih mipir-mipir tepis wiring Gunung Cireme beulah kaler. Sabab mun ngaliwatan Gunung Gundul (nu kiwari perenahna di Palimanan) kajeun jalana bisa ngagunakeun kareta kuda tapi baris katohyan ku wadya balad Cirebon.

Lalampahanana, dibaturan ku emban sababaraha urang. Teu ngagunakeun para prajurit. Dalah dirina oge teu nyirikeun salah saurang ratu. Anjeuna nyamur jadi masarakat biasa nu sok ka leuweung. Nu matak teu aneh, mun lalampahanana tepi ka mulan-malen. Ti Sindangkasih ka Luragung nepi ka tujuh poena. Lalampahan sakitu lilana kaharti sabab pangawak awewe.

“Meureun harita mah, ti Majalengka ka Kuningan, jauh mela-melu teu siga kawas kiwari cukup ku tilu puluh menit. Komo deui anjeuna nyorang jalan tarahal, ceuk paribasana moro lamping ngeumbing akar lain bobohongan. Nya kaharti, mun nepi ka tujuh poena bari jeung teu kapanggih jeung Wangsakera mah. Sabab inyana kaburu ngejat ka Talaga,” ceuk Eman.

Tacan oge nepi ka puser dayeuh Luragung, ceuk Eman, Nyi Rambut Kasih sindang heula di daerah leuweung gerotan. Nu kiwari katelah Desa Pajawanlor. Sigana mah ngadon reureuh bakating ku cape. Bisa jadi harita tapel wates antara Luragung jeung Kajene (Kuningan-red). Jaba deuih di eta lelewek katalikung ku leuwi nu matak anjeuna kungsi ngarereb heula.

Apanan beulah kalerna, mun kiwari ti Desa Pajawanlor aya leuwi cisande nu engkena ngamuara ka cisanggarung. Kalereunana deui aya leuwi ciporang tapi leuwih leutik sedengkeun kiduleunana ngarana leuwi cikuda. Eta dua leuwi tepung di cisande. Mun ditingali ti luhur make kapal udara wandana ampir sarua jeung trisula. Leuwi gede diapit ku dua leuwi laleutik.

Lantaran daerahna matak pikabetaheun, iuh linduh bari jeung cai canembrang cluk-clok di ditu di dieu. Mere sumanget anyar jeung pipikiran teu rungsing teuing keur Nyi Rambut Kasih. Anjeuna ngarasa betah jeung nyieun tempat pangreureuhan. Kucara ngadegkeun sasaungan. Eta sasaungan, make dadampar batu leuwi nu wandana pasagi opat.

“Ngan tempat atawa sasaungan jieunana nepi ka kiwari teu kapanggih. Sedengkeun batuna mah aya keneh. Eta oga jigana tatapakanana, bari jeung kari hiji. Sedengkeun sesana duka kamana. Abdi oge teu terang. Pikeun nangtukeun eta batu patilasan Nyi Rambut Kasih, memang sawadina ditalungtik leuwih gemet. Boh ku para ahli sarajah atawa kabudayaan,” tandesna.

Baheula mah, ceuk Eman, kira-kira taun 60-an batu pasagi opat pating arenclo disababarah tempat. Wandana diatur siga keur tiang saung, ukuranana kurang leuwih tilu kali opat meter sahiji. Sedengkeun nu ukuran nu leuwih leutik antara dua kali dua meter aya kana lima sikina. “Sigana mah batuna teh dipake pondasi imah, ngan nu hiji teu bisa dipake,” pokna.

Di eta patempatan, Nyi Rambut Kasih, nyieun rarancang sangkan bisa kapanggih jeung Wangsakera. Geus kapanggih rarancangna mah, anjeuna ngajurungan saurang emban nu ngarana Nyi Gede Tapa. Teu talangke Nyi Gede Tapa lumaku nuluykeun lalampahan ka Luragung. Sedengkeun Nyi Rambut Kasih jeung emban nu liana angger nyaung-nyaung di eta patempatan.

Tilu poe satutasna Nyi Gede Tapa meunang parentah dununganana. Inyana mulang deui ka tempat reureuhna Nyi Rambut Kasih. Geus paamprok tuluy ngebejakeun yen Wangsakerta kaburu lunta ka Talaga. Alatan disina asup agama Islam ku kapiuwana nyaeta Arya Kamuning. Di Luragung keur maceuh ku sumebarna ageman anyar nyaeta Islam.

Ngareungeu caritaan utusanana samodel kitu, Nyi Rambut Kasih beuki poekeun kana laku lampah nu baris disorang. Ti harita anjeuna gura-giru miang deui sabab bisi katohyan ku Arya Kamuning. Dina pamikiranana, saheunteuna Arya Kamuning geus jadi kapercayaan Sunan Gunung Djati, boh di Kuningan, Cirebon jeung Dermayu (Indramayu-red).

Memang ti saprak Arya Kamuning bisa ngislamkeun Kuningan, anjeuna teu tetep tumetep deui di Kuningan tapi di Cirebon. Kalan-kalan mantuan ngislamkeun wewengkon Dermayu jeung Sunan Gunung Djati. Pangpangna meruhkeun Wiralodra, nu jadi pamingpina. Atawa milu perang jeung pasukan Cirebon boh ka Batavia, ngarurug ka Pajajaran di Bogor.

Nyi Rambut Kasih, antukna lunta ka Talaga, seja neangan Wangsakera. “Eta lalampahan nu kacatet ku masarakat Pajawanlor. Sim kuring teu terang, naha di Talagana kapendak sareng Wangsakera atanapi henteu. Duka lalampahanana dituluykeun ka Galuh. Ngan ceuk masyarakat di Karajaan Sindang Kasih, disebutkeunana teh ngahiang ngajenggelek jadi tangkal cau,”pokna.

Sambungna, “Eta kajadian duka nu mana nu leresna mah. Mung, ceuk urang deui basa Nyi Rambut Kasih dianggap ngahiang teh ayana di Kuningan. Sedengkeun carita satuluyna mah duka, sim kuring oge teu terang,” tandesna.***

————-

 

Batu Patilasanana Mibanda Magis

 

“Batu patilasan Nyi Rambut Kasih matak pikasieuneun, arang langka barudak arulin di eta patempatan, pon kitu deui jalma kolot. Sabab rea kajadian nu teu asup akal. Kahayang mah dipindahkeun ka tempat sejen. Lantaran kuring ngarasa kaganggu ku sora-sora aneh mun peuting. Eta oge sakur kahayang, ari dina prakna mah teu bisa,” ceuk Kiki, 19 taun, anakna Didin Syafarudin.

Kiki, mere conto. Tatanggana kungsi narok eta batu cenah mah keur lelemah. Karek oge dua kali ngayunkeun martil, ujug-ujug ngalempreh teu bisa walakaya. Tuluy bae kasarumahan, sagala dicaritakeun bari jeung basana teu pararuguh. Pon kitu deui basa Eman Suherman, nyieun lelemah keur nambahan imahna. Imahna sakalah bengkah jeung kahuruan.

Pangpangna mah, ceuk Kiki, mun malem jumaah rea sora-sora nu teu puguh matak muringkakeun bulu punduk. Diantarana bae, sora ngaguruh kareta kancana pating rarekot jeung sora jalma mani seah. Kalan-kalan sora anak hayam reang ngurilingan imahna. Sakali mangsa nu kareungeu sora nu ngagukguk lumengis, atawa pating gerendeng ngawihkeun asmarandana.

Tapi mun eta sora dipoconghok mah tara kareungeu deui. Sedengkeun hawana karasa beuki geueuman. “Sigana mah pedah taya nu ngarumat. Sabab eta batu dicul laurkeun kitu bae di gigireun imah. Keur mah teu ngarti eta batu teh mibanda ajen sajarah kajeun tacan aya nu nalungtik oge. Gegedena masarakat masih percaya kana magis-na tinimbang sajarahna,” pokna.

Samalah, ceuk Kiki, barudak ngora di Desa Pajawanlor apal kana silisalah eta batu taram-taram keneh. Sabab carita nu dicaritakeunana ti kokolot lembur ngelehkeun pasualan ekonomi. Nu matak pihak nu haat mah bisa diitung ku ramo, sedengkeun karereana mah ngantep karep. Sakuduna pihak desa jeung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) boga anleh kana khasanah budaya di desa.

“Sim kuring miharep sangkan Disparbud ngayakeun panalungtikeun nu leuwih gemet kana carita turun tumurun ngeunaan Nyi Rambut Kasih nu kungsi ka Kuningan. Pon kitu deui kana tatapkan saungna. Lantaran ari dimomorekeun mah geuning batuna teh laleungit teu puguh. Saumpamana karumat jeung bisa direkontruksi bisa dijadikeun wisata nu gede ajena,” tandes ieu rumaja nu aktif di desa.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: