Arca Yoni Bukti Kabeungharan Purbakala di Kuningan

27 Sep

 

Arca Lingga Yoni di Desa Susukan Kec. Cipicung - Kuningan

Arca Lingga Yoni di Desa Susukan Kec. Cipicung - Kuningan

DI Dusun Pahing Desa Susukan Kacamatan Cipicung Kuningan, aya benda cagar budaya (BCB) patung lingga yoni. Sawadina eta patung sasetel jeung linggana ngan nu kapanggih kari yoni bae. Tempatna kawilang hade, di sisi lembur samalah ti bale desa jarakna kurag leuwih lima ratus meter. Ngan kaayaanana pikahariwangeun sabab teu enya-enya dirumat.

Masarakat di eta lembur nyebutna batu cupu, cenah pedah batuna aya liang di tengah jeung ditutupan. Eta yoni, dijugrugeun kitu bae di luhur batu leuwi bari jeung teu rata. Sangkan teu murag, diganjel unggal juruna ku batu laleutik. Yoni-na geus lukutan jeung supaan badis bae batu nu taya ajen inajen. Kawasna mun diberesihan oge merelukeun waktu jeung waragad lain saeutik.

Yoni di Desa Susukan, dumasar catetan Arkeologi nu dikaluarkeun ku Balai Arkeologi Nasional (Arkenas) Jakarta. Mangrupakeun BCB nu gede ajena diperkirakeun geus aya di eta lelewek ti jaman neolitikum. Mangsa transisina peradaban ti megalitkum (hiji jaman nu masarakatna ditandaan ku cara hirupna ngagunakeun pakakas tina batu) ka jaman leuwih moderen.

Sedengkeun jaman neolitikum geus ngagunakeun pakakas keur ngadukung kana pangabutuh sapopoena tina perunggu atawa beusi. Dina ieu jaman, masarakatna leuwih motekar. Mibanda sistim pamarentahan, cara-cara tatanen nu teu nomaden jeung niley-niley kaagamaan. Salah sahiji pakakas nu nepi ka kiwari bisa dibuktikeun nyaeta patung lingga yoni.

Patung lingga yoni, ngalambangkeun awewe jeung lalaki. Yoni nyaeta awewena, wandana pasagi opat beulah luhurna dicopongan. Jangkungna pareasi aya nu 40 centimeter (cm), bisa leuwih pendek jeung leuwih luhur. Sedengkeun di Desa Susukan jangkungna kurang leuwih ti 40 cm. Bagean hareupna nonjol, panjangna kurang leuwih lima belas centi.

Tina nu nonjol dilegokan kira-kira 5 milimeter. Eta hal mangrupakeun simbul paragi kahampangan pihak awewe. Sedengkeun yoni, wandana siga halu. Panjangna kurang leuwih 50 cm pon kitu deui wandana pareasi. Aya nu gedena sarua ti mimiti hulu nepi ka buntut. Tapi aya oge nu gede dina hulu sedengkeun bagean tengahna leuti atawa sabalikna.

Lingga, ngalambangkeun lalaki jeung biasana tara pukah tina liang nu aya dina yoni. Eta patung, sok digunakeun ku masarakat nu ngagem agama Hindu-Budha jeung mibanda harti kasuburan. Pikeun alat sesembahanana ka para dewa. Mangsa jaman neolitikum, tacan aya agama Hindu-Budha tapi masih ngagem keneh animisme. Ngan geus aya kapercayaan ka para dewa.

Eta kapercayaan geus tumuwuh di Kuningan kira-kira taun 2.000 samemeh masehi (SM), luyu jeung legenda Purbasari – Purbalarang putrina Prabu Tapa Ageung. Nu dipercaya ku masarakat Desa Gunungsari Kacamatan Darma, Sagarahiang Kacamatan Nusaherang jeung Desa Malaraman Kacamatan Cigugur. Eta hal dirojong ku ayana makam lima putrina nu dikurebkeun di lelewek Lebak Cilutung.

Salian ti eta, aya titinggal lingga yoni nu masih keneh kumplit, perenahna leuweung pines milikna KPH Perhutani Kuningan. Dina hal ieu, kapercayaan nu tumuwuh nyaeta percaya ayana dewi pohaci atawa dewi sri, sang hyang bestari jeung batara guru. Tacan kacaritakeun mangsa harita di Kuningan atawa Sunda umumna aya kapercayaan ka Dewa Siwa jeung Brahmana.

Linga yoni nu aya di Susukan oge, ampir sarua reujeung nu di Sagarahiang. Teu munasabah, mun aya anggepan yen eta patung umurna kawilang kolot. Dumasar eta hal, di eta lelewek geus aya kolompok masarakat nu geus tetep tumetep. Kajeun kitu lain hartina aya karajaan, tapi mangrupakeun buyut haden atawa desa, mun istilahna kiwari mah.

Basa eta hal ditanyakeun ka juru peliharana, Ali, 68 taun, jawabna singget pisan. Yen dirina teu apal kana batu cupu. Komo jeung istilahna patung linga yoni. Sabab dirina mah teu urus open kana patung yoni, tapi leuwih muserkeun kana dua makam karamat di sagedengeunana. Lantaran boga anggepan yen eta makam leuwih gede ajena dibanding yoni.

“Sim kuring mah teu urus open kana batu cupu. Tapi leuwih muserkeun kana makam karamatna. Sabab meunang pancen ti Cirebona oge kedah eta nu dirumatna. Eta makam, mangrupakeun karuhun urang, nyaeta Kean Santang (Pengeran Cakrabuana) jeung nu hijina Pandita Gupta ti India. Eta dua makam nuduhkeun agama Islam jeung Hindu-Budha,” pokna.

Emod Sudiadi, 81 taun, manten Kasi Kebudayaan Depdikbud, taun 80-an mairan. “Mangsa jaman kuring jadi Kasi Kebudayaan, eta patung yoni geus karumat leuwih ti misti. Samalah aya jupelna nyaeta bu Rusmini, mun teu lepat mah (kiwari almarhumah). Pihak Kantor Suaka Serang (kiwari balai penelitian dan pengembangan perubakala atawa B3P) Provinsi Banten kungsi ngayakeun panalungtikan,” pokna.

Ditandeskeun Emod Sudiadi, yen patung yoni kawilang gede ajena mun ditangli tina hasil panalungtikan B3P harita. Eta BCB mangrupakeun titinggal jaman neolitikum peralihan. Maksudna, jaman peralihan atara ageman tina animisne ka dinamisme. Nyaeta kapercayaan ayana alam roh (arwah) jeung kadewaan. Masarakat mangsa harita nyieun simbul keur sesembahanana.

Emod mere gambaran, yen simbul-simbul kaagamaan nu kapanggih keur ngawakilan mangsana. Pon kitu deui patung yoni nu aya di Desa Susukan, nyirikeun hiji jamana. Sawadina, eta patung sasetel jeung linggana. Lantaran dimana aya yoni pasti digigireunana lingga. “Sim kuring oge teu terang, kamana linggana. Sabab nu kapendak ngan sabeulah,” tandesna.

Inyana teu bisa ngira-ngira naha memang aya nu ngarawatan atawa kabawa caah walungan. Sabab eta barang ayana deukeut leuwi. Teu munasabah mun teu gancang-gancang kapanggih mah sigana lapur kabeh. Tapi kajeun kitu, dirina miharep sangkan yoni nu aya teu dimomorekeun. Sabab bisa bisa disebutkeun eta teh hiji kabeungharan budaya di Kabupaten Kuningan.

“Saumpamana dihade-hade, copelna tempat jeung jalan nu muru yoni rada dibebenah. Sangkan jalma nu hayang apal boh masarakat Kuninganana atawa ti luar daerah leuwih lugina. Lain siga kiwari, jalana oge heureut pisan. Cohagna jalan satapak di kenca katuhuna sawah warga. Mun tea mah bakal diurus, tangtuna kudu aya koordinasi antara pihak desa, kacamatan jeung kabupaten,” tandesna.

——————–

 

BCB Ulah Dipakuat-kaitkeun jeung Makam Karamat

 

Suryono, S.Sen., Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kuningan. Ceuk inyana,  Yoni nu aya di Desa Susukan geus kacatet ku pihak Pariwisata salaku BCB nu gede ajena. Sabab eta hal nuduhkeun yen di eta lelewek geus aya kahirupan ti jaman neolitikum. Hartina di Kabupaten Kuningan mibanda periodesasi jaman.

Jaman megalitikum geus nyampak di Desa Cibuntuk Kacamatan Mandirancan ku ayana kampak batu jeung peti kubur batu. Pon kitu deui di Kelurahan Cipari Kacamatan Cigugur asup ka jaman neolitikum nu leuwih moderen nyaeta kampak parunggu. Pon kitu deui di Desa Sagarahiang Kacamatan Nusaherang ku ayana kampak batu jeung arca lingga yoni.

Kulantaran rea BCB nu kapanggih di lelewek Kuningan, ngawakilan jamana geus ngabuktikeun peradabanana kawilang kolot. Hartina, kahirupan nu kungsi pakumbuhan teu bisa dipisahkeun jeung eta BCB. Ngan dirina masih keneh panasan ku tacan kapanggihna rorongkong jalma nu nuduhkeun masing-masing jamana. Nu geus kapanggih karek fosil sato purba.

“Ku reana BCB di Kabupaten Kuningan, sim kuring ngarasa panasaran keneh. Ku bukti ayana fosil manusa purba. Cohagna nu ngawakilan jaman megalitkum, neolitikum jeung palaestosin. Kawas di lelewek Sangiran, contona. Eta sikep alatan rea barang nu nuduhkeun jamana tapi masarakatna teu katimu. Apan eta teh keur mahikikikeun jeung barang nu kapanggih,” pokna.

Alesan sejena, ceuk Suryono, disagedengeun BCB sok aya makam nu dikaramatkeun. Eta hal jadi hiji bangbaluh nu gede. Lantaran, masarakat leuwih percaya kana makam karamatna katimbang BCB-na. “Ceuk informasi ti B3P, makam karamat nu aya di sagedengeun BCB teu bisa disebutkeun BCB. Lantaran aya sababaraha faktor nu kurang luyu jeung hasil panalungtikan,” pokna.

Kacuali, ceuk Suryono keneh, makam kuno nu nuduhkeun hiji peradaban. Contona, makam kuno abad 15 Masehi di Desa Cileuleuy Kacamatan Cigugur. Aya simbul-simbul nu bisa ditalungtik leuwih gemet. Pon kitu deui makam karamat nu aya di Desa Susukan teu bisa ujug-ujug dianggap tempat dipendemna Kean Santang atawa pandita Gupta. Sabab taya ciri nu nuduhkeun makam abad ka 15 M.

“Nu jelas mah, arca yoni-na bae nu mibanda ajen inajen kasajarahan. Memang eta BCB kungsi dibawa ka Museum Sri Baduga Bandung, ngan teu lila kungsi dipulangkeun deui ka tempatna. Ngan sim kuring oge ngaku, pikeun ngawaragadan ngarumatna masih kawates keneh. Ku kituna, miharep sangkan pihak desa milu partisipasi keur ngajagana,” pokna.

Pon kitu deui masarakatna sawadina urus open sangkan arca yoni teu leungit atawa ruksak alatan teu karumat. “Sim kuring oge rada prihatin dumeh eta arca geus ruksak. Tutupna semplek pon kitu deui biwir. Sedengkeun supa nu nutupan batuna mah samentara mah ulah waka dikerok ku peso atawa ku barang teuas sejena, bisi ruksak. Mudah-mudah dina waktu sagancangna geus aya alat keur meresihanana,” tandesna.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: