Salaki Kuring Teu Puguh Raratanana

7 Sep

TEU karasa, kuring ngadahup jeung Mas Untung geus aya opat tauna, sarua jeung umur budak nomer tilu. Apanan, inyana teh sasatna ngajait kuring tina kanalangsa batin alatan salaki ti heula ninggalkeun alam pawenangan mangsa barudak kurenan kenah. Nu gede keur meumeujeuhna biayaaneun sakola di SMP, nomer dua rek asup TK. Asana harita mah dunya teh kiamat.

Arek ti mana ngabeayaan barudak keur sakolana? Boro-boro ngawaragadan sakola dalah pangabutuh sapopoe oge kudu dugdugsek. Ceuk paribasa suku dijieun hulu, hulu dijieun suku teh lain bobohongan. Atuda salaki kuring nu ti heula lain pagawe nagri atawa boga usaha sorangan. Tapi estu ngandelkeun pangogan batur nu imahna balocor atawa nyieun imah.

Kangaranan gawe jadi patukangan (tukang bangunan), kumaha meunang orderan. Boh di kota gede kawas Jakarta, Bandung, dalah di lembur oge ari aya nu nyuruh mah sok dipigawe. Sedengkeun kuring sok kakapeungan buburuh tandur, eta oge mun aya nu nyuruh. Ari euweuh mah ngan ngasuh barudak bae di imah. Bisa disebutkeun kuring mah teu bisa gawe, da ukur ngandelkeun panghasilan salaki bae.

Basa inyana ninggalkeun kuring jeung barudak teu ngawariskeun nanaon. Lain pedah hayang warisanana tapi manghanjakalkeun ka diri sorangan. Kunaon harita ngandelkeun bae salaki? Padahal mah sakola teh parat nepi ka SMP, baheula teh. Ceuk paribasa gawe di toko-toko bae mah bisa. Kusabab geus nasib antukna pasrah. Rek menta tulung, tulung ka saha, da duduluran sarua hirupna kawas kuring.

Masih untung, sok aya nu haat ngajak ngarambas, tandur atawa ngarambet. Nya keur meuli beas jeung deungeun sangu mah aya. Kasedih kabangbalerkeun, kajeun rada rudet oge alatan pamenta budak keur mayar SPP atawa meuli buku teu pati teuing dipikiran. Aya rejeki di bayar, dina towongna persaben heula. Sahayuna bae. moal teuing mikir nu teu kaudag ku uteuk.

Mun nasib barudak gorengna nepi ka teu bisa nuluykeun sakola leuwih luhur, eta mah geus takdirna. Da rejeki mah lain hasil luhur atawa handapna sakola, angger bae ti Gusti Allah. Anggapan teh keun bae nasib budak mah da geus diguratkeun ti anggalna. Nu jadi pamikiran, kumaha carana sangkan kulawarga teu nepi ka dahar. Pisakumahaeun erana mun katohyan kulawarga kuring teu manggih sangu.

Nu matak kuriang daek saguwa-gawe, mun teu kuring barang siar rek ngandelkeun deui saha. Aya meureun dua tauna, kuring melaan kulawarga sangkan teu ambruk. Dina taun ka tilu, ujug-ujug aya tatangga ngamprok-ngamprokeun diri kuring ka hiji lalaki. Cenah mah asalna ti Jawa. Ceuk tatangga, babaturan salaki baheula. Keun bae urang Jawa oge, da manehna katangen bageur.

Sapopoena sok bareng bae, lantaran manehanana oge sarua gawena kana bangunan. Mun kawin deui mah, budak kaurus tur kuringna teu dugdugsek teuing. Caritaan tatangga teh teu pati dipirosea. Dikumaha-kumaha oge, asa watir ka budak mun kudu boga bapa sampeuran. Tatangga teh hayeuh bae nyarita. Tur lalakina, enya Mas Untung tea bet daek ulin ka imah.

Sakali dua kali mah, Mas Untung teh dianggapna ulin biasa. Dina ngajak ngawangkong oge sahayuna, sok bari ngabajuan budak atawa mapagahan PR-na nu sakola di SMP. Beuki lila, geuning manehanana teh ngadongsok ngajak kawin. Kuring saheulaaneun ngajaga jarak. Komo basa barudak ujug-ujug nalek, cenah iraha kuring kawin jeung Mas Untung?

Hate ngadadak ngareunteut, ngadenge panalekan budak. Kasawang, basa mimiti nganjang ditema poe-poe satuluyna. Mas Untung teh nembongkeun sikep nu gede tanggung jawabna. Ka barudak daek ngajak ngawangkong jeung ngaku deuih. Barudakna sarua siga geus ngaku bapa. Da mun aya nanaon nu gede mah kelu nyarita ka Mas Untung.

Ari haben dipikiran mah geuning, hate teh ujug-ujug leah basa Mas Untung nalek nu daria. Komo deui inyana narima kaayaan kuring sagemblengna, boh tina status jeung anak. Antukna pruk bae kawin ngaduakalina. Ti saprak kawin, kuring dicaram gawe ka leuweung. Kudu cicing di imah ngurus kulawarga. Keur mah beuteung tuluy bae eusian lantaran teu di KB.

Kangaranan gawena kana bangunan, Mas Untung mun meunang orderan di kota gede sok langka mulang. Kalan-kalan tilu bulan campleng atawa genep bulan. Ari teu boga orderan man cicing bae di imah milu ngasuh barudak. Ti saprak kawin deui, karasa kahirupan kuring rada tumaninah. Teu rungsing teuing. Boh keur urusan dapur atawa waragad budak sakola.

Awak kuring oge nu samemehna rangkebong jaba kulit hideung balas kapanasan rada lingsig saeutik. Budak katalingakeun paripolah sapopoena. Ceuk paribasa tiis ceuli herang mata teh lain ngan ukur babasan. Tanggung jawab salaki sakitu gedena. Meunang duit sabaraha bae sok dibikeun ka pamajikan. Mun, inyana butuh keur meuli roko atawa ongkos mah sok menta.

Tara katingali atawa meunang kekecapan jeung paripolah nu ngabalukarkeun nyungkelitna hate. Padahal, kungsi meunang caritaan samemeh kawin. Cenah, mun urang Sunda kawin ka urang Jawa sok aya matakna. Sabab urang Jawa mah leuih kolot tibatan Sunda. Tapi mun lalakina ti ditu, awewena ti Sunda mah moal nanaon, mun sabalikna wayahna ulah.

Meunang caritaan samodel kitu, teu tuluy digugu sabab kawin mah jeung urang mana-urang mana oge teu kudu dipasualkeun. Nu penting mikanyaho pasipatan manehanana nu teu sarua jeung diri urang. Bedana pasipatan keur nu kawin geus ilahar di mana-mana. Dalah urang Sunda nu kawin ka urang Sunda oge sipatna tara aya nu sarua. Komo ieu jeung beda lembur jeung adat istiadatna.

Waktu mingkin nyerelek, teu karasa rumah tangga jeung Mas Untung aya opat tauna. Budak ti manehna geus bisa leumpang jeung ulin sorangan. Inyana nyaaheun pisan boh ka budak sampeuran jeung budak pituina. Harita, geus aya samingguna di imah ti saprak gawe di Bogor nyieun rumah toko (ruko). Nyaritana mah geus rengse, kari nungguan pangajak babaturanana gawe di Jakarta.

Aya sabulan di imahna teh. Geus kitu mah mangkat deui ka Jakarta. Kuring jeung budak oge teu ngahalang-halang, kajeun sakumaha sonona oge. Komo boga pikiran goreng kamanehna. Asana teh jajauheun. Sabab basa nepi ka Jakarta Mas Untung ngabejaan ku sms (short masages service) ka anak nu gede. Pon kitu deui basa panceg sabulan, dipentaan duit ngiriman lantaran kadongsok ku pangabutuh.

Ngan liwat ti bulan eta, ditelepon deui kana handpone-na sakalah mailbok. Ti dinya hate ujug teu genah rasa. Ampir unggal waktu dimisscal, angger bae mailbok. Mas Untung teu ngabejaan kaayaan dirina. Raypoe-raypoe, kahariwang mingkin ngagunung. Salaki taya beja, taya carita mani pleng-plengan aya kana sataun satengah. Boro-boro ngiriman dalah ayana dimana oge teu ngabejaan.

Kuring antukna ngagugulung kabingung. Naha salaki teh aya di Jakarta atawa di lemburna di Jawa? Nananyakeun ka padabaturna sakalah malik era, sabab sarua teu nyahoeun. Antukna nekad, nginjem duit ka tatangga rek diteang ka Jawa. Ngan rokaya, indung teu merean. Alesanana, ari boga duit mah jang pangabutuh sapopoena. Keun bae salaki teu datang mah ulah dipikiran teuing.

Teu nurut kumaha, ngalawan oge kumaha ka nu jadi indung. Kapaksa neang Mas Untung ka Jawa bolay. Duit meunang nginjeum, beak dipake sapopoena. Untungna, budak nu gede lulus ti SMP, jeung sadar teu hayang nuluykeun ka SMA. Samalah gawe di toko bogana tatangga. Pangabutuh sapopoena ngandelkeun gajih si cikal. Lain teu hayang gawe, tapi si bungsu tacan bisa ditinggalkeun.

Hiji waktu, aya dulur ti Tangerang (Provinsi Banten) datang ka lembur. Ujug-ujug dina wangkongan nyarita, cenah dua bulan ka tukang Mas Untung datang ka imahna di ditu. Menta pagawean jeung rek ngajual barang keur kirimeun ka lembur. Ngadenge katerangan samodel kitu, hate asa dipalengpeng batu. Heneg. Dua bulan nu disebutkeun teh ti saprak gawe di Jakarta.

Ti harita nepi ka ayeuna taya beja jeung carita, teu jelas raratanana. Naha masih keneh hirup atawa geus taya dikieuna? Mun masih keneh hirup, nganjrekna dimana? Mun taya dikieuna, kamana atuh layona? Sahenteuna beja ti kolotna di Jawa atawa babaturan sapagaweanana sahenteuna ngabejaan ulah ngaganggayong pamajikan jeung budak. Eta oge lain kuring teu ihtiar.

Tapi ti mana keur ongkosna? Kuring mah sakieu kaayaanana. Katurug-turug sertifikat imah aya dibatur jeung kudu ditebus. Padahal, kuring teu apal kumaha jujutanana eta sertifikat aya di batur? Ceuk nu nyekel sertifikat, mun teu ditebus imah bakal dijabel. Ah matak kiamat ngadenge omongan kitu. Da kuring mah teu rumasa ngagadekeun. Mun bener dijabel teh rek di mana kuring nyiruruk?

Boga pipikiran goreng, naha sertifikat teh digadekeun ku salaki tapi teu nyarita heula. Sigana mun meunang duit baris ditebus. Kulantaran teu meunang duit bae antukna teu tanggung jawab, sakalah abur-aburan. Boa-boa bener eta pipikiran teh, boa-boa oge salah. Sabab kuring tacan ngadenge katerangan ti Mas Untung. Eta dua pasualan karasa beurat diungkulanana.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: