Arsip | Agustus, 2008

Dua Puluh Taun Teu Kapanggih jeung Budak

31 Agu

ANGIN sore keur meumeujeuhna reureuh. Monyet, pating gulawing na tangkal awi pipireun imah. Kabeneran imah kuring teh sisi leuwi nu gurawes katut dilingkung pasir. Tangkal awi paselang jeung jeungjing, nangka, cangkudu. Komo tangkal cau mau mah ngabadeg. Kusabab rea keneh tatangkalan, sigana monyet ge bataheun cicing di eta patempatan.

Keur mah arang langka nu ngaganggu, katurug-turug kakayon rembet. Atuh sakadang monyet teh tumaninah pisan. Tapi tacan kungsi datang ka imah atawa pakarangan. Komo nepi malingan cau atawa ngarontokan barudak nu arulin. Ari tas cape gawe atawa hate keur sumpeg sok ngahajakeun cicing diburuan bari nyerangkeun monyet. Geus kitu mah hate teu angkurawut teuing.

Padahal imah kuring teh lain di lembur singkur. Bisa disebutkeun di puser kota Kuningan. Da enya atuh, disebutna kota teh bener, ka alun-alun oge anggangna teu leuwih ti lima ratus meterna. Tapi keun bae ulah teuing dipasualkeun. Samalah alus keur ngajaga lingkungan sangkan tetep bersih, teu keuna polusi. Pikeun kuring jeung kulawarga mah reana monyet teh matak resep.

Harita teh pasosore, kira-kira jam opatan, keur guntreng jeung pamajikan katut barudak di buruan imah. Sempal guyon, sagala dicaritakeun nu matak pikaseurieun. Teu rea pipikiran, kajeun teu boga duit ge nu penting sehat. Karasana teh senang bae, poe eta mah. Kaparengkeun deui kulawarga teh karumpul kabeh, ti mimiti si cikal jeung salakina ditambah adi-adianana.

Samalah incu nu karek hiji-hijina oge milu nimbrung, ku polahna nu lucu. Dina pipikiran teu kasawang baris ngalaman pikareuwaseun. Asana teh teu ngimpi-ngimpi acan. Keur ngeunah-ngeunah cacalakatakan. Rongheap teh aya nu datang, salah saurang awewe rumaja. Mun ditaksir umurna teu jauh ti dua puluh taunan. Basa norojol bari ngagandong tas, tuluy nanyakeun bener atawa henteuna imah kuring.

Dina pipikiran teh, sigana babaturan si teteh (si cikal). Da ditelek-telek oge, teu apal kana keureutan beungutna. Atuh jalma anyar panggih, katurug-turug budakna katangen asa-asa tur teu apaleun diri kuring. “Sigana, budak teh disuruh ku kolotna sangkan nepungan kuring. Meureun aya perelu nu rek dibejakeun tapi sigana keur rariweuh teu bisa nepungan,” ceuk pikir.

Budak awewe anyar datang teh dihiap-hiap sina ka jeuro imah. Pamajikan jeung barudak milu ngariung di patengahan. Beungeut budak, nu tacan apal saha ngarana dipalencrong ku kabehan. Manehna katangen asa-asa, teu bae pok nyarita. Sakalah kulit beungeutna semu beureum jeung panonna rada barareueus. Kuring tacan wani tatanya, samemeh manehna ngarasa tenang.

Kuring saanakbojo pating haruleng ningali budak kawas kitu. Ujug-ujug hate ngageter, basa ningali cahaya panona. Getih asa nyiak kana sirah. Patalekan-patalekan gumulung jeuro sirah. Aya kana sapuluh menitan pating haruleng teh. Asa kurang hade, mun pribumi teu ngaraeh. Komo deui kuring teh geus kolot, geus boga incu. Moal enya teu boga kasopanan kajeun semahna budak ngora.

Bari neger-neger maneh, kuring nanya ngarana saha, ti mana asal jeung kaperluanana naon? Ditanya kitu budak teh malik nanya, naha bener kuring teh ngarana Yana? Dijawab ku kuring bener. Si budak teh, teu tuluy nyarita ngadon ngalemberehkeun cai panon. Kareungeu irungna ingsrek-ingsrekan. Hate beuki tagiwur, kuring ngareret ka pamajikan. Katingalina keur bengong.

Pon kitu deui barudak kuring sarua barengong. Teu kungsi lila budak awewe teh nyarita. Yen dirina boga ngaran Eneng, asalna ti Cirebon. Karek nepi ka dinya si Eneng nyarita, hate ngadadak ngagebeg. Tuluy ngalieuk ka pamajikan, pamajikan sakalah ngabalieur. Teg bae, boa-boa aya pakuat-pakaitna jeung mangsa baheula, dua puluh taun nu kalarung?

***

Dina kongkolak panon ujug-ujug narembongan mangsa keur ngora. Mangsa buta tulang, buta daging. Mangsa tacan boga pipikiran rangkepan. Masih keneh boga implengan nu muluk-muluk. Atuh nyaba ti lembur teh keur umur welasan. Mimiluan dagang jeung padabatur ka kota-kota sejen. Kuring mah lain pituin urang Kuningan, tapi ti kota C. Bisa disebutkeun ka Kuningan teh ngadon bubuara.

Kulantaran kawin ka urang Kuningan, jadi bae urang dieu. Teu ngarasa cicing di lembur batur. Keur boga pacabakan kana dagang, remen ka luar daerah. Pamajikan sok ditinggal-tinggalkeun, kalan-kalan sabulan nepi ka tilu bulana. Tapi ari ngabayuan mah teu poho, sok dititipkeun ka babaturan nu mulang. Kusabab jadi tukang dagang teh teu salilana manggih untung.

Kalan-kalan poe ieu meunang duit, isukan moos. Dagangan ngaleuya tapi teu payu. Dina payuna ngan bisa keur dahar sapoeeun. Kitu jeung kitu bae, lila-lila mah asa poekeun kana usaha teh. Hiji waktu ngalamun dina beus tas ti Kota C. Ceuk lamunan harita, sigana genah mun bisa ngawin ka pagawe nagri. Meunang duit teh geus puguh, atuh pangabutuh sapopoe mah teu kudu hese-hese teuing.

Ngalamun teh asa teleb pisan, nepi ka teu karasa geus jauh ninggalkeun lembur. Ti saprak naek, korsi nu ditempatan ku kuring teu daek aya nu ngeusian. Atuh ngalamun teh taya nu ngaganggu. Di satengahing perjalanan, teuing tempatna mah teu inget. Ujug-ujug beus eureun, salah saurang mojang naek. Kulantaran kari korsi kuring nu kosong nya manehna diuk gigireun.

Mimitina mah teu barang open, diantep bae. Da keur ngeunah ngalamun tea. Lila-lila mah hayang ngawangkong jeung nyi mojang. Rada rumegag tapi dipaksakeun nyarita. Kajeun teu ngaguluyur teuing tapi nyi mojang teh ngajawab unggal di tanya. Antukna nyarita teh rada behbar, bisa diajak banyol. Ari dipake ngawangkong mah teu pati teuing karasa, geus nepi ka terminal Cirebon.

Nyi mojang samemeh pisah di terminal mere alamat ka kuring. Geus kitu mah pisah, kuring ka Kuningan, inyana ka imahna di Cirebon. Basa dikiceupan ku panon sabeulah, dibales ku inyana ku imut kareueut. Ti harita kapanggih deui dua minggu bari jeung teu dihaja. Kuring rek ka Tegal, manehna cenah mah rek pakansi. Lantaran pere, teu ngajar di tempat mancen jadi guru MAN.

Ti saprak kapanggih deui, kuring remen ka imahna. Remen ngajak ulin, samalah kungsi di bawa ka Kota C. Sosobatan teh beuki dalit bae, antukna nyi mojang teh ngajak kawin. Basa diajak kawin, kuring rada rumegag. Kumaha rek gancang-gancang nyaluyuan, lantaran dikumaha-kumaha oge geus boga budak hiji. Ari teu ngahayukeun kana pangajakna bisi kumaha onam.

Keur liwung kitu, aya nu ngahatean. Cenah kawin bae da moal nyangsarakeun ieuh. Manehna geus jadi guru. Manasina urang, gawe ngan ukur gogorowokan di pasar. Caritaan eta haben digulang gaper unggal peuting. Pamustunganana nyaluyuan pangajakna nyi mojang. Pruk bae kawin. Basa rek dirapalan, eta mah teu puguh rasa. Hate ketar-ketir bisi aya nu datang.

Bakating ku tagiwur-tagiwurna, ngucapkeun ijab kabul nikah sababaraha balikan da salah bae. Ahirna lulus banglus, jadi bae nyi mojang teh pamajikan kadua. Keun bae harita mah da taya nu nyahoeun ieuh. Tilu bulan hirup teh asa senang bae. Bisa ngawin neng guru, nu pinuh madu jeung peueutna. Kuring balik deui dagang di Tegal, tapi teu poho samemehna mulang heula ka Kuningan.

***

Genep bulan boga pamajikan kadua, aya dina apanjang-apunjung. Nincak katujuhbulan, mimiti harengheng. Pangpangna nu kolot, kawas teu genah rasa. Nepi kaluas datang ka tempat dagang. Ngan untungna teu kapanggih, aya nu ngabejakeun keur ngadon barang. Kitu deui nu ngora, hayeuh bae datang. Padahal keur gede beuteung. Kulantaran nu kolot teh unggal nyamper tara kapanggih bae.

Antukna, meuting di Tegal. Kebenaran, isukna nu ngora datang. Atuh kajadian nu teu dipiharep kaalaman. Der teh nu kolot jeung nu ngora pasea rongkah. Ceuk nu kolot menta diserahkeun. Sedengkeun nu ngora ngancam pilih manehna atawa kajeun pipirakan deui. Karasa dunya teh asa rek kiamat. Datang kaditu dipentog, kadieu direntug. Lain sakalah senang, ieu mah matak rudet kana hate jeung pipikiran.

Tungtungna mah milih nu kolot. Si neng guru mah, dipasrahkeun bae ka kolotna tapi talak mah nungguan heula si jabang bayi medal heula. Lekasan ngalahirkeun jeung neukteuk buuk budak (ekahan) satutasna tilu bulan. Kuring jeung neng guru pleng kurang les teh bener-bener. Tapi sok kapikiran, kumaha budak awewe nu ditinggalkeun ti umur tilu bulan?

Rasa nyaah jeung rasa dosa, pagalo jadi hiji. Unggal suku ngalengkah pipikiran cus-cos ka budak. Tapi teu bisa majar kumaha. Rek nyamper, pamajikan bisi kumaha onam, pon kitu deui popotongan. Antukna dibangbalerkeun kana pagawean. Rarasaan nu campur aduk teh lila-lila mah leler. Komo kabejakeun yen neng guru geus rimbitan deui. Rada ngemplong hate teh.

Nyiar rejeki teh teu pati rea pikiran. Keur mah rada hese jeung loba tukang dagang nalambru ledis ka modal-modalna, kaasup kuring. Atuh jadi teu boga pacakaban, antukna mah lugah-ligeh teu boga gawe, sedengkeun anak ti nu kolot geus dua. Alatan gawe sakasampeurna, kasono ka anak rada kaboler. Nu aya teh kumaha carana sangkan meunang rejeki keur nyubadanan pangabutuh sapopoe.

Bakating ku lila ampir dua puluh hiji taun, kuring rada kapohokeun ka anak ti neng guru. Keur mah budak ti nu kolot beuki rimbil jeung meumeujeuhna beayaeun sakolana. Poho teh lain bobohongan. Sabulan samemeh manehna datang, kungsi dicaritakeun ka babaturan ku rasa dosa ka budak nu ditambelarkeun. Sabulan ti harita, ujug-ujug budak ngurunyung ka imah.

“Bapa, eneng teh tos lami hoyong kapendak, hoyong terang dirupa bapa. Ku mamah tara dipasihan terang. Ayeuna eneng tos kuliah, semester tilu. Jadi eneng teh maksa ka mamah sabab geus gede. Sawajarna mun apal di rupa bapa. Antukna mamah teh leah daek ngabejakeun. Tapi alamatna teu kumplit ngan lebah-lebahna bae,” pokna bari sumegruk. Nyuuh dina lamunan kuring.***

Daftar Kekayaan Bupati & Wakil Bupati

31 Agu

Bakal calon bupati, H Aan Suharso dan Iwan Sonjaya, belum menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPU dari sedangkan tenggat waktu yang telah ditentukan. Namun mereka akan menyerahkan dalam waktu tidak lama lagi. Sebab masih menghitung jumlah keseluruhan.

Sedangkan H. Aang Hamid Suganda sudah menyerahkan daftar kekayaannya sebesar 10,5 miliar rupiah. Namun ditarik kembali, konon katanya masih ada yang perlu diperbaharui. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Pokja KPU, Imammudin. Sedangkan H. Momon Rochmana asetnya kurang lebih 400 jutaan.

Sedangkan H. Nana Sudjana, bakal calon bupati dari jalur independen hanya memiliki harta 2,2 miliar rupiah. Kekayaan Nana terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak serta tabungan deposito. Pasangannya H. Eman Sulaeman, memiliki kekayaan sebesar 1,193 miliar rupiah.

“Hal yang mengherankan dari laporan H. Aang Hamid Suganda yakni pada awal kepemimpinan Tahun 2004. Waktu itu ia melaporkan kekayaannya sebesar 50 milyar yang diakumulasikan dari harta bergerak dan tidak bergerak. Namun kali ini hanya dilaporkan sebesar 10,5 milyar, masyarakat pun menjadi bertanya-tanya,” tutur Boy Sandi Kartanagara, salah seorang aktifis.

Begitu pun dengan H. Nana Sudjana, kata Sandi, ia hanya seorang kolonel di angkatan darat. Jika dihitung sesuai gaji yang diterima selama bekerja ditambah warisan tentunya tidak akan mencapai jumlah sebanyak itu.***

Hati-hati Membeli Telor

28 Agu

Menjelang bulan ramadhan, September m

KAMIL GANDA PERMADI, KADIS DEPERINDAG KAB. KUNINGAN

KAMIL GANDA PERMADI, KADIS DEPERINDAG KAB. KUNINGAN

endatang, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Deperindag) Kabupaten Kuningan, Kamil Ganda Permadi. Mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Khususnya kebutuhan telor dan daging. Pasalnya dibeberapa daerah di Jawa Barat, sudah ditemukan adanya daging sapi dicampur daging babi.

Begitu pun telor, stok telor yang dimiliki peternak ayam petelor mulai menjual jenis telor DOC. Yaitu telor untuk ditetaskan bukan telor konsumsi. Sebab menjelang ramadhan dan idul fitri kebutuhan akan telor melonjak tajam sehingga pihak peternak kekurangan stoknya.

“Kami mengharapkan pada konsumen dalam memenuhi kebutuhan telor konsumsi agar berhati-hati. Jangan sekali-kali tergiur dengan harga telor yang murah. Sebab telor murah, kalau sekarang harganya Rp. 14.000/kg itu belum tentu telor bagus. Sedangkan harga telor yang bagus harganya diprediksikan akan melonjak jadi Rp. 18.000/kg,” tutur Kamil Ganda Permadi.

Murahnya harga telor, sambungnya, dimungkinkan atau diduga telor DOC atau telor yang ditujukan untuk ditetaskan. Telor jenis ini hanya memiliki kekuatan usia 10 hari, lebih dari hitungan hari itu akan bau busuk. Hal itu harus diwaspadai oleh konsumen, sekaligus pihaknya pun terus melakukan monitoring di lapangan. “Pola dagang seperti itu bukan berarti peternak unggas nakal, namun disebabkan keterbatasan stoknya,” tandasnya.

Meningkatnya kebutuhan telor, kata Kamil, disebabkan beberapa faktor. Diantaranya masyarakat membutuhkan makanan cepat saji disaat sahur. Meningkatnya pembuatan kue untuk buka puasa.***

Calon Independen Terancam Gagal Ikut Pilkada

28 Agu
PENDUKUNG NANA SUJANA (kopiah haji) BERPELUKAN KARENA TERANCAM GAGAL IKUT PILKADA KAB. KUNINGAN

PENDUKUNG NANA SUJANA (kopiah haji) BERPELUKAN KARENA TERANCAM GAGAL IKUT PILKADA KAB. KUNINGAN

Pendukung calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen di Kabupaten Kuningan melakukan unjuk rasa ke KPU Kuningan. Mereka melakukan hal itu dipicu oleh adanya kabar bahwa KPU telah berbuat tidak adil. Diantaranya menghilangkan surat dukungan suara terhadap calon independen dan memersulit. Kabar ini membuat pendukung Nana Sujana dan Eman Sulaeman meradang.

Mereka melakukan unjuk rasa sejak semalam dan berakhir sampai siang. Diantara tuntutannya, mereka meminta transfaransi pihak KPU. Atas desakan itu, akhirnya terjadi dialog tertutup antara pendukung indepeden dengan KPU. Wartawan pun tidak diperkenankan untuk meliput.

Ketika pintu aula KPU di buka Warta Desa, tampak tim pendukung dan KPU bersitegang. Terdengar ucapan dari tim independen yang tidak diketahui namanya mengungkapkan dengan emosi, “Kami meminta pihak KPU tidak bertele-tele dan tidak berbuat adil terhadap calon independen. Pihak kami jangan dipersulit dengan adanya surat suara yang hilang, dan kami meminta seluruh berkas dukungan diserahkan pada kami,” ucapnya dengan nada tinggi.

Imammudin, salah seorang anggota KPU, paska selesainya dialog menuturkan, “Pihak independen menuntut supaya KPU menyerahkan seluruh dukungan yang sudah diverifikasi sejumlah 35.000 dukungan. Mereka meminta baik yang valid maupun tidak valid. Sebab berdasarkan verifikasi di lapangan KPU menerima laporan dari PPS yang dianggap valid hanya 25.000,” paparnya.

Sedangkan jumlah dukungan yang harus dipenuhi sekitar 33 ribu lebih. Kata Imammudin, sebelumnya memang calon independen sudah memberikan surat dukungan kekurangannya. Namun pihaknya tidak menerima sebab sudah di melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Pihaknya pun menolak berkas dukungan itu. “Mungkin, itu pangkal persoalannya mereka unjuk rasa,” ungkapnya.

Masih kata Imammudin, jika jalur independen menganggap surat dukungan yang sudah diverifikasi mengandung pelanggaran. Pihaknya menyarankan untuk mengadukan ke pihak panitia pengawas pemilu (panwaslu). “KPU kan tidak menerima aduan pelanggaran. Sebab masalah pelanggaran sudah ada yang menanganinya yaitu panwaslu. Jadi silahkan pengaduan itu dialamatkan ke sana,” tandasnya.***

Arung Jeram Gaya Winduhaji Banyak Peminat

28 Agu

Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan, menyelenggarakan arum jeram dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Kuningan ke 510. Kegiatan ini diikuti sebanyak 875 peserta dari pelbagai daerah di Jawa Barat. Diantaranya Kabupaten Ciamis, Bandung, Cirebon dan Jakarta termasuk dari Kabupaten Kuningan sendiri. Hal ini memerlihatkan bahwa olahraga air masih diminati kalangan remaja.

ARUNG JERAM ALA KELURAHAN WINDUHAJI

ARUNG JERAM ALA KELURAHAN WINDUHAJI

Kendati dari pelbagai daerah, namun mereka masih termasuk warga Kelurahan Winduhaji. Sebab mereka merantau ke daerah lain dan menetap di sana. Namun ketika hajat kelurahan dilaksanakan mereka tetap pulang dan menikmati olahraga air (arung jeram) yang sangat sederhana. Alat yang digunakan hanya ban dalam mobil, bukan perahu karet layaknya olahraga arung jeram yang dapat meningkatkan adrenalin.

“Ya kami hanya mengistilahkan saja kegiatan ini arung jeram sederhana. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi nilai-nilai olahraga airnya,” ungkap Ikin Rukim salah seorang panitia.

Arung jeram sepanjang lima kilometer, mulai dari surakatiga hulu yang terdapat di Desa Citangtu dan berakhir di Keluarahan Sengkahan dan memerebutkan hadiah Rp. 4.000.000 untuk juara pertama. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan setiap menjelang hari jadi Kuningan 1 September.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan arung jeram cukup diminati oleh masyarakat. Tahun sebelumnya diikuti sebanyak 3000 peserta. Namun karena sungainya terlalu sempit hanya lebar dua setengah meter dan arusnya tidak terlalu deras cukup menyulitkan peserta. Akhirnya tahun ini dibatasi.***

Biaya Operasional Cabup & Cawabup “Langka”

26 Agu

Partai politik pengusung calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada 2008 di Kabupaten Kuningan mengeluh. Pasalnya, sampai saat ini para calon tidak mengeluarkan dana untuk sosialisasi ke masyarakat. Hal ini bukan semata-mata partai politik bersifat mata duitan. Namun keadaan kas partai tidak memungkinkan untuk membiaya dana kampanye para calon.

Iing, salah seorang pengurus PDIP juga pengurus Organda Kabupaten Kuningan mengeluhkan hal itu. “Bagaimana kami mau melaksanakan program kerja calon bupati dan wakil bupati jika tidak ada dana. Seharusnya, para calon itu mengeluarkan dana untuk biaya operasional partai, bukan sebaliknya,” ucapnya dengan nada tinggi.

Ia pun memberikan contoh, orang yang disuruh untuk memasang leaflet atau melakukan riungan di masyarakat. Mereka mengharapkan adanya rokok, kopi dan penganan ringan. Itu sangat sederhana sekali. “Masa pihak tuan rumah yang menyediakan dengan biaya sendiri, itu kan nggak lucu! Disebut biaya operasional itu, bukan money politik dengan membagikan uang, bukan itu maksudnya,” kilahnya.

Sambungnya, “Dana operasional itu, untuk keperluan seperti yang saya ungkapkan. Katakanlah kopi, rokok atau ya pisang goreng dalam suatu riungan. Itu saja. Jangan dulu berpikir uang bensin atau pengganti ongkos mereka dari rumah ke tempat riungan,” tandasnya.

Dirinya saja, kata Iing, kalau ke daerah dana yang keluar dari saku pribadi tidak kurang seratus ribu sehari. Jika jumlah segitu dikalikan 30 hari saja. Ia sudah mengeluarkan dana kurang lebih satu juta rupiah. “Siapa yang akan mengganti uang saya? Saya juga masih harus membiayai keluarga. Saya akui, tugas anggota partai adalah untuk menyukseskan calon yang diusungnya. Tapi saya bukan anggota DPRD, dan bukan pengusaha. Hanya seorang supir angkot,” ucapnya.

Iwan Sanjaya, salah seorang calon wakil bupati dari PKS mengungkapkan hal yang sama. Dia mengeluhkan ketiadaan dana untuk melakukan kampanye. “Saya setiap hari mengeluarkan dana untuk ini, itu tidak kurang dari dua juta rupiah. Mungkin jumlah itu lebih. Jika saja saya punya tabungan seratus juta, maka akan habis dalam waktu satu bulan atau lebih sedikit,” ucapnya.

Sambungnya, “Penghasilan saya hanya berasal dari gaji wakil ketua DPRD, di luar itu tidak. Berapa sih gaji anggota DPRD, untuk membiayai pencalonan diri sendiri? Masih jauh-jauh hari saya sudah menolak untuk dicalonkan karena memang tidak punya uang. Namun karena situasi memaksa akhirnya saya terima. Namun setelah maju begini, saya dihadapkan pada situasi rumit karena ketiadaan dana,” ucapnya sedikit emosional.

Sujarwo, salah seorang aktifis di Kuningan mengatakan. “Saya sendiri merasa kaget dengan ketiadaan dana yang dimiliki para calon bupati dan wakil bupati. Hal itu di luar perkiraan semula. Namun demikian, saya berpikir jangan-jangan adanya trik tidak memiliki dana itu hanya merupakan isapan jempol. Supaya tidak ada dugaan money politik!”***

Guci jeung Pendil kira-kira ti Abad XIII

23 Agu

Gunung Batu di Blok Popojok, samemehna luhurna kurang leuwih 40 meter ti pilemburan. Ari haben ditugaran mah beuki koredas. Antukna rata jeung pilemburan, tapi rea keneh batu nu teu kaala lantaran hese teuing. Antukna, patingjungkiring di ditu di ieu kawas seni instalasi. Muru ka eta patempatan oge mani hese beleke, teu ati-ati mah baris ti kusruk.

Padahal pikeun masarakat Kabupaten Kuningan, gunung batu teu dipikaaneh. Sabab di tepis wiring Gunung Cireme geus nyarampak. Ngajalujur ti kaler nepi ka kidul, mimiti ti Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan nepi ka Desa Gunungsari Kecamatan Darma. Eta gunung batu keur masarakat di lelewek sewang-sewangan jadi berekah dijadikeun pacabakan nu maneuh.

Nengetan tektur batu jeung topogarapina, wandana kaasup jenis andesit nu teuasna ukuran 0,5 nepi ka 1 jeung umurna rebuan taun ka tukang. Batu samodel kitu, baheula sok dipake prasasti. Siga batu prasati di Bogor atawa kawali, jenisna kaasup andesit. Ngan nu aya di gunung batu andesitna ngora keneh, ku masarakat kiwari sok dipake pondasi wangunan nu weweg.

Salian ti gunukan batu, aya oge keusik jeung taneuh. Keusikna aya nu kualitasna nomer tilu, dua jeung hiji. Tapi karereana kualitasna nomer dua, rada kasar jeung bear. Sedengkeun di gunung batu di Blok Popojok, topogarapina sababaraha lapis. Mimitina taneuh, keusik nu kualitasna nomer hiji. Dilapis deui ku taneuh, keusik kasar, satuluyna koral pacampur jeung batu, keusik deui.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Kabupaten Kuningan, Drs. H. Yayan Sofyan, MM., nu ditepikeun ku Kepala Bidang Kebudayaan Suryono, S.Sen., “Kaayaan topogarpi taneuhna nu sababaraha lapis samentara bisa dijinekun. Ayana gunung batu satutasna Gunung Cireme bitu, kira-kira taun 1856-an. Sabab di dinya aya pasir rupana lemes, kualitas nomer hiji nu asalna tina lahar. Pon kitu deui batuna nu diutahkeun ti jeuro kawah. “

Lapisan taneuh samodel kitu, ceuk Suryono, bisa ngamankeun barang-barang nu kabawa palid ku lahar. Kawas Ahmad, nimukeun guci jeung pendil atawa nu sejena manggihan piring keramik dina kaayaan beleger kusabab kasimeuhan keusik. Teu kadempet atawa katinggang batu. “Mun dianalisis leuwih gemet deui samemeh Cireme bitu di eta lelewek geus aya pilemburan,” pokna.

Dumasar anggapan awal ti pihak Balai Arkeologi Bandung jeung Serang, ceuk Suryono, guci jeung pendil umurna geus ratusan taun. Copelna ti abad XIII

GUCI ABAD KA XIII & XVI NU DITIMUKEUN DI GUNUNG BATU

GUCI ABAD KA XIII & XVI NU DITIMUKEUN DI GUNUNG BATU

atawa ka tujuh belas. Lantaran jenis barangna mangsa jaman Eropa aya di Indonesia. Lain jaman samemehna, nu dibawa ku Ong Tin Nio ti Cina. Keur mastikeun bener atawa henteuna guci jeung pendil di bawa ka laboratorium di Serang.

“Guci jeung pendil teh minggu kamari di bawa ka Serang pikeun ditalungtik nu leuwih gemet. Ke hasilna baris katohyan saminggu atawa dua minggu ka hareup. Boh umurna jeung asal-usulna. Naha ayana di Cileuleuy teh dibawa ku bangsa Eropa, hususna Belanda atawa ti para sudagar nu nyejakeun mampir atawa memang aya tradisi nyieun keramik?” pokna.

Hasil panalungtikan ti laboratorium, ceuk Suryono, baris dibewarakeun ka masarakat. Mun hasilna positip mibanda ajen inajen sajarah luhur. Pastina oge gunung batu nu legana 70 hektar bakal dipenta ka masarakat sangkan teu dikali deui. Tujuanana keur panalungtikan nu leuwih gemet. Naha rek di eksavasi (ngali) atawa dicokot keusikna keur sampel panalungtikan di laboratorium.

Eta rarancang, kabehanana oge, ceuk Suryono, gumantung hasilna. Dumasar kamandang ti peneliti, antara wangwangan jeung hasil panalungtikan moal geseh. Eta hal nu dijadikeun patokan nyaeta ciri-cirina. Saumpamana aya anggapan, samemehna di eta lelewek hiji pilemburan ku cara eskavasi bakal kabuktikeun. Tapi ningali topograpina nu sakitu gahgarna merelekukeun waktu cukup lila.

Suryono miharep kukatimuna barang-barang di gunung batu Blok Popojok teu ngadatangkeun pasualan anyar. Inyana mere conto, masarakat nu resep kana barang purbakala ulah wani-wani nyieun tindakan kurang hade. Boh ku cara mere pangbibita ka masarakat sangkan ngajual barangna atawa nyuruh ngali tapi teu dilaporkeun ka Disbudpar.

“Kajadian di Sangiran siga ngajual posil (tulang nu geus ngabatu) ka para bandar barang-barang purbakala. Kajadian samodel kitu ulah di Kuningan mah. Sabab eta tindakan geus ngarempak undang-undang benda cagar budaya (BCB). Sawadina masarakat kooperatif (silih bantu) mun manggihan deui barang-barang nu dianggap karamat atawa boga niley sajarah,” tandesna.

Balukar tina kabongroy ku pangbibita, cek Suryono, temahna barang-barang titinggal karuhun urang Kuningan leungit. Antukna leungiteun obor keur nyukcrukna. Mun kapanggih ngajual, temahna bakal adu hareupan jeung hukum. “Nu matak sakali deui sim kuring miharep, sangkan masarakat leuwih iatna dina ngajaga jeung ngarumat barang-barang purbakala,” pokna mungkas wangkongan.***